Richard Gróf, PhD.

Vzdelanie a členstvo

2000-2005: štúdium odboru psychológia, Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

2005-2009: doktorské štúdium odboru religionistika, Filozofická fakulta Masarykovej univerzity v Brne

2006-2011: 5-ročný sebaskúsenostný psychoterapeutický výcvik SUR (v dynamickej psychoterapii) v Prahe akreditovaný Českou psychoterapeutickou společností, Psychiatrickou společností a Asociací klinických psychologů

2006-2008: 200 hodinový výcvik v poradenskej propedeutike, akreditovaný Ministerstvom školstva SR

2007-2008: 100 hodinový výcvik v supervízii, akreditovaný Ministerstvom školstva SR

2009-2010: 100 hodinová odborná príprava mediátora, akreditovaná Ministerstvom školstva SR

2006 až doteraz: člen Asociácie manželských a rodinných poradcov

2010 až doteraz: člen Slovenskej komory psychológov

2012-2015: špecializačné štúdium v odbore klinická psychológia (Slovenská zdravotnícka univerzita) ukončené špecializačnou skúškou (atestáciou).

2015-2016: 180 hodinový výcvik body-psychoterapie pre terapeutov (Inštitút psychoterapie zameranej na telo, Praha)

2017-2018: nadstavbový kurz v hypnoterapii podľa Miltona Ericksona (Eli Weidenfeld, Praha)

2015-2019: certifikačné štúdium v pracovnej činnosti psychoterapia, Slovenský inštitút psychodynamickej psychoterapie ukončené certifikačnou skúškou

2019-2020: psychoterapia traumy, 3 modulový 15 dňový sebaskúsenostný výcvik (Eli Weidenfeld, Pezinok)

2021-2022: výcvik v individuálnej Terapii zameranej na emócie (emotion-focused therapy)

2021-doteraz: Grof® Legacy Training (Holos, Česká republika), medzinárodný transpersonálny výcvik zameraný na holotropné stavy vedomia

2022: tréning v Terapii zameranej na emócie pre páry (EFT-C)

Profesijné skúsenosti

2002-2005: konzultant na Linke detskej istoty Unicef (poradenstvo cez telefón a chat)

2005-2007: pedagogická činnosť na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vedenie predmetov: Úvod do kvantitatívnej analýzy dát pomocou štatistického programu SPSS, Úvod do kvalitatívnej interpretácie textu pomocou programu Atlas.Ti, Psychológia náboženstva

2006-2010: psychológ na Referáte poradensko-psychologických služieb. Pracovisko pôsobí ako psychologická poradňa pre jednotlivcov, páry a rodiny so širokým záberom problematiky od rozvodov, manželských kríz, porúch správania detí, problémov v rodinách a zhoršených medziľudských vzťahov až po individuálne hľadanie odpovedí a ciest na závažných vonkajších aj vnútorných križovatkách života.

2006-2008: psychológ na čiastočný úväzok v Stredisku pomoci Lumen pre zanedbávané a týrané deti a rodiny v núdzi

2007-2010: pedagogická činnosť na Vysokej škole zdravotníctva a sociálnych vecí Sv. Alžbety. Vedenie predmetov: Základy psychoterapie, Krízová intervencia, Sociálna patológia, Psychológia zdravia, Patopsychológia, Sociálna práca so závislými, Sociálna práca so skupinou, Sociálna antropológia, Supervízia, Vedecko výskumná činnosť. Lektorovanie sociálno-psychologických výcvikov na témy: sebapoznanie, komunikácia, asertivita, práca s problémovým klientom a poradenské interview.

2009 až doteraz: prevádzka internetovej psychologickej poradne www.onlinepsycholog.sk

2010-2020: psychológ na psychiatrickom oddelení Fakultnej nemocnice s poliklinikou Žilina

2010-doteraz: supervízna externá činnosť pre psychológov (Úradov práce sociálnych vecí a rodiny a neziskového sektora)

2010 až doteraz: prevádzka súkromnej psychologickej poradne v Žiline

Z osobného života

Som človek s prirodzenou zvedavosťou ohľadne všetkého ľudského. Pozerám, počúvam a snažím sa rozumieť.

Okrem psychológie sa zaujímam tiež o cudzie kultúrne tradície, filozofiu a náboženstvá, čo vyústilo do môjho doktorského štúdia religionistiky na Masarykovej univerzite v Brne. Napriek tomu, že veriaci nie som a pokladám sa za skeptika, náboženstvá všeobecne považujem za studnice vekmi uložených znalostí, z ktorých sa dá veľa inšpirovať. V riešení problémov a celkovom náhľade na svet som pomerne silný realista.

Mám rád nové veci a výzvy, skúšam, experimentujem... život sa snažím hlavne žiť.

V záľubách som nestály. Keď je čas, venujem sa hlavne flow art aktivitám.

Som šťastným otcom 3 detí :)