Mediácia

Mediácia je spôsob, v ktorom neutrálna osoba - mediátor, pomáha obom stranám vyjednať urovnanie sporu a prísť k dohode. Využíva sa ako najbežnejšia metóda mimosúdneho urovnania sporov v západnej Európe, USA a Austrálii. Mediácia je dobrovoľná - obe strany s ňou musia súhlasiť, dôverná - mediátor je viazaný mlčanlivosťou, a neautoritatívna - dohodu potvrdzujú sporiace strany, nie mediátor. Ten sporiacim stranám pri vytváraní spoločnej dohody konštruktívne napomáha, ale nerozhoduje za nich. Mediácia ako metóda mimosúdneho urovnania je vsadená do právneho systému SR a upravuje ju Zákon č. 420/2004 Z.z.


Aké výhody mediácia ponúka?

Pri mediácii nebýva víťaz a porazený, vyhrať môžu obe strany. Hľadá sa riešenie uspokojujúce záujmy oboch strán. Mediácia je dobrá voľba, ak strany v spore v budúcnosti plánujú alebo musia spolupracovať a potrebujú si udržať aspoň neutrálny vzťah. Napr. rozvádzajúci sa rodičia alebo dlhodobí obchodní partneri. Ak napríklad po rozvode bude mať jeden z rodičov pocit prehry ohľadne stretávania sa s deťmi, bude takmer s istotou v budúcnosti konať viac nepriateľsky a nekompromisne. Hnev na druhú stranu, strach z opätovnej prehry a pocit krivdy sa môže preniesť do komunikácie a výchovy smerom k deťom. Ak sa budete stretávať s druhou stranou aj v budúcnosti, vyhrať súdnu bitku za každú cenu, nebýva z dlhodobého hľadiska úspešná stratégia.

Mediáciu na rozdiel od súdneho sporu máte pod kontrolou. O Vašich záujmoch rozhodujete Vy, nie tretie strany. Vy navrhujete svoje kompromisy a posudzujete návrhy druhej strany. Súdny spor sa Vám ľahko môže vyšmyknúť z rúk. K slovu prichádzajú súdni znalci, právnici, rôzne výpovede a nakoniec aj perspektíva sudcu, ktorý vynáša rozhodnutie. Rozsudok nemusí byť vždy taký, ako ste si predstavovali. Oproti tomu, mediačnú dohodu schvaľujete vždy Vy, žiadne tretie strany.

Mediácia je oproti súdnemu sporu oveľa lacnejší spôsob. Nemusíte platiť právnikov, súdnych znalcov, preťahujúce sa súdne spory a z nich vyplývajúce trovy.

Mediácia je rýchlejší spôsob. Dohoda je veľakrát vytvorená v priebehu niekoľkých po sebe nadväzujúcich stretnutí. Nemusíte čakať na súdy, odročené pojednávania a nekonečné odvolania, ak druhá strana alebo Vy nie ste s rozsudkom spokojní.

K účasti na mediácii nie je možné žiadnu zo strán prinútiť, preto súhlas s účasťou na mediačnom konaní dáva nádej, že strany majú naozajstný záujem svoj spor vyriešiť čo najrýchlejšie a bez zbytočných strát.

Mediácia je dôverná. Všetci účastníci mediačného konania (teda rovnako mediátor aj strany sporu) sú povinní zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s predmetom mediácie. Do sporov nemusíte volať kvôli výpovediam tretie osoby a neriskujete, že informácie budú zneužité. Prípadný neúspech v mediácii Vás napr. nemôže poškodiť pri následnom súdnom riešení sporu.

Kedy môžete mediáciu využiť?

Základná podmienka je, aby obe strany s mediáciou súhlasili a chceli sa dohodnúť.

Služby mediatóra môžete využiť kedykoľvek - (1.) keď potrebujete riešiť konflikt, ale súdna cesta nie je pre Vás vhodná či možná, (2.) alebo pred plánovaným súdnym riešením sporu (3.) a taktiež aj počas prebiehajúceho súdneho procesu.

Mediáciu doporučujeme využiť pri rodinných záležitostiach napr. pri dedičských sporoch alebo rozvode, pretože viac zohľadňuje budúcnosť medziľudských vzťahov. Naozaj bohaté skúsenosti máme hlavne s rozvodovými spormi.

Okrem rodinných sporov je mediácia vhodná taktiež pri obchodných, občianskoprávnych a pracovnoprávnych sporoch.

Nie je možné mediovať trestnoprávne spory.

Pre bližšie informácie o priebehu a možnostiach mediácie nás pokojne kontaktujte. Radi odpovieme.