Spomienky tela

"Impulz vyvolá akciu a tá je prevádzaná prostredníctvom svalstva. Pokiaľ je impulz prerušený alebo oslabený, potom musí svalstvo zaistiť zmenšenie pohybu. A ak sa obrana proti impulzu stane návykom, potom je jej telesným ekvivalentom navyknutý charakteristický pohyb. Máme dojem, že každá psychická obrana je uložená vo svalstve. Postoj, držanie tela, chôdza, reč, smiech, naklonenie hlavy... to všetko nejakým spôsobom odráža riešenie našich konfliktov."
Corlis & Rabe


Aký môže mať technika telesných spomienok význam?

Táto metóda v prvom rade prehlbuje telesné uvedomovanie. Človek je viac ukotvený v tele a pocitovom prežívaní, menej v hlave a racionálnych konštrukciách. Tento stav je za bežných okolností hlboko upokojujúci, pretože telesné prežívanie je zdrojom vitality a energie, s ktorým mnoho ľudí stráca kontakt.

Počas priebehu sa môže objaviť veľa zvláštnych aj známych pocitov, spomienok a obrazov, ktoré môžu odkazovať na rôzne aspekty Vášho života a prežívania. Telo Vám tak môže dať odpovede alebo naopak položiť otázky, ku ktorým sa bežným racionálnym spôsobom nemusíte dostať.

Technika z dlhodobého hľadiska podporuje lepší vzťah k vlastnému telu a vnútorným orgánom.

Keďže "Telesné spomienky" je vo svojej podstate metóda zameraná na mapovanie psychických celkov aj fragmentov spojených s rôznymi telesnými stavmi, môže slúžiť ako nástroj na prehĺbenie sebapoznania.

Metódy práce s telom, ktoré využívajú dotyk, patria k najosobnejším psychologickým postupom. Tento fakt sám o sebe vytvára bohatý priestor pre analýzu a reflexiu mnohých aspektov ako napr. osobné hranice, úzkosť z priblíženia, prijímanie dotyku a pod.

Popis metódy

Klient leží oblečený (najlepšie vo voľnom odeve) a prikrytý ľahkou dekou so zatvorenými očami. Psychológ uvedie klienta do relaxovaného, mierne regresného stavu. Následne prikladá ruky s rôznou intenzitou na rôzne časti a body jeho tela, niekedy telo vyformuje do určitej polohy. Klient sa sústredí na každý psychológom vyvolaný telesný stav a voľne nahlas asociuje pocity, myšlienky, spomienky a obrazy, ktoré tento stav sprevádzajú. Psychológ niektoré z nich zosilňuje alebo otázkami prehlbuje, prípadne sa pýta na spojitosti vyplavených pocitov s aktuálnym životom. Na konci sa vedie klasický rozhovor v sede s otvorenými očami, kedy klient aj psychológ reflektujú priebeh stretnutia a vracajú sa k niektorým zvlášť výrazným momentom.

Jedno sedenie obsahuje približne 40 minút samotnej techniky a 20 minút záverečnej reflexie. Sedenie je možné opakovať a určité momenty viac prehlbovať alebo rozvíjať. Pri tejto metóde pre jej osobitý ráz obzvlášť dbáme na individuálny prístup a prispôsobujeme sa potrebám konkrétneho klienta - celý proces sa najprv dopredu konzultuje. Spomienky tela je možné realizovať aj v partnerskom páre, kedy sa partneri dotýkajú vzájomne. Psychológ ich jednotlivými fázami sprevádza a asociácie dopĺňa vhodnými otázkami zameranými na prežívanie partnerského vzťahu.

Upozornenia

Touto metódou sa nepracuje s intímnymi telesnými oblasťami ani oblasťami, ktoré klient dopredu vylúči. Klient je dopredu osobne oboznámený s celým priebehom stretnutia, nie je v hypnotickom stave a stretnutie môže kedykoľvek podľa vlastnej vôle prerušiť. Metóda môže vyvolať stavy úzkosti, stuhnutosti a nervozity u klientov, ktorí nie sú na dotykový kontakt zvyknutí - to však samo o sebe nie je prekážkou. Ak sa tieto pocity objavia, budú rešpektované alebo sa na nich môže po dohode s klientom terapeuticky pracovať. Táto metóda nie je masážou, ani nahradením regulárneho liečenia zdravotných ťažkostí. Metóda nie je fyzicky bolestivá.